Checklista vid inköp/utveckling av IT-system

Definitioner:

 • Produkt: det som ska handlas/utvecklas.

 • Plattform: det som produkten avses exekvera på: dator, OS, webbserver/läsare.

Driftmiljö:

 • Leverantören skall stödja produkten vad avser funktion och säkerhetspatchar både för plattformar som är aktuella vid leverans och i senare versioner av dessa under produktens hela livscykel.

 • Produkten bör ej kräva plattform av visst fabrikat etc.

 • Produkten skall ha stöd för automatiserade uppdateringar.

 • Produkten skall levereras 'secure by default'

 • Om det krävs utbildning för säker installation/drift bör denna ingå.

 • Produkten skall levereras som automatiskt installer- och uppdaterbara standardpaket: GPO-utrullbara 'fully unattended' MSI, .deb, .rpm etc.

 • Serverkonfiguration bör ske via läsbara textfiler, ej endast via exvis X-miljö.

C/S:

 • Klientsidan av produkten skall gå att köra i fleranvändarmiljö på server under säkra former, exempelvis Windows TerminalServer.

Dokumentformat:

 • Eventuella dokument genererade av produkten ska vara i 'öppet' format, exvis text, PDF/A, ODF (iso/iec 26300:2006) etc.

 • Webbsidor bör validera ok mot validator.w3.org.

Användare:

 • Det ska ej vara nödvändigt att köra produkten som privilegierad användare (administrator, root, etc).

 • Användaredatabasen ska kunna populeras från centralt behörighetssystem (motsvarande).

 • Påloggning bör kunna ske med stöd av CAS (etc).

 • Ev separata konton för administration ska kunna vara individuella

Filer:

 • Produkten skall installera filer enligt operativsystemsstandard, exempelvis %ProgramFiles% för Windows.

 • Produkten skall bara skriva i definierade kataloger, exempelvis /opt/produkt/..., ~/.produkt

 • Permanenta klientdata skall inte endast sparas lokalt utan exempelvis å filserver, alternativt skall det finnas rutin för säkerhetskopiering.

Kommunikation:

 • Datatrafik skall vara krypterad på en tillfredställande nivå motsvarande minst RSA/2048, AES128.

 • Kryptering skall nyttja öppna standarder/bibliotek/protokoll, exempelvis RDP, ssh, https.

 • Okrypterade ingångar skall ej finnas, med undantag för publika och anonyma webbgränssnitt etc.

 • Alla portar/protokoll systemet använder skall vara dokumenterade för att möjliggöra brandväggsregler.

 • Klientcertifikat bör kunna nyttjas (om tillämpligt).

 • Produkten skall stödja ipv6 och ipv4, var för sig och samtidigt.

 • För system med krav på hög säkerhet bör tvåfaktorautenticiering stödjas.

Loggning:

 • Systemet skall logga relevanta händelser enligt standardmetoder som syslog. Central syslog ska kunna nyttjas.

 • Loggning skall kunna ske på olika nivåer, exvis debugnivå för felsökning.

 • Loggar bör vara i textformat, enkelt sök- och läsbara.

 • Loggrader skall innehålla tidsstämpel.

Konfiguration:

 • Produkten skall i förekommande fall hämta tid, sorteringsordning, teckenset etc från plattformens inställningar för att undvika behov av separat konfiguration.

Felsökning:

 • Produkten skall inte, annat än i extrema undantagsfall, kräva att leverantören släpps in på maskiner för felsökning, utan loggar mm ska ge tillräckligt stöd för detta.

Ergonomi:

 • Tecken och andra grafiska element skall kunna anpassas till skärmens storlek och användarens synförmåga.

 • Rutiner för avancerade användare/oftaanvändare bör kunna vara kommandobaserade, undvikande musarbete.

Säkerhetsanalys:

 • Högskolans IRT-avdelning skall kontaktas innan inköp/utveckling för diskussion om säkerhetsanalys.

Dokumentation:

 • All programvara och använda protokoll skall vara väl dokumenterade i en sammanhängande följd. Exempel på sådant som ska dokumenteras är övergripande funktionsbeskrivning, alla konfigurationsparametrar och alla kommandon.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt