3.8 Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering handlar om att minska lärosätets sårbarhet och öka motståndskraften mot olika händelser som kan påverka den verksamhet som bedöms som kritisk.

Planeringen bör bestå i

 • metoder för att, trots störningar och avbrott, kunna fortsätta verksamheten enligt bestämda minimikrav

 • rutiner för att snabbt kunna återgå till normal verksamhet efter ett avbrott.

Kontinuitetsplanering kan delas i flera delar

 • verksamhetsrelaterad kontinuitetsplanering (BCP - business continuation planning)

 • IT-inriktad kontinuitetsplanering (ITSCM - IT Service Continuity Management)

 • krishantering

Övergripande mål

Målet med en övergripande kris- och kontinuitetshantering är att

 • säkerställa att organisationen är förberedd och utbildad innan en krissituation uppkommer

 • prioritera och införa förebyggande skydd

 • upprätthålla verksamheten på en av ledningen accepterad nivå vid en krissituation

 • snabbt kunna vidta åtgärder i en krissituation, inklusive sakkunnig och korrekt information till anställda, studenter och allmänhet

 • skapa förutsättningar för en snabb återgång till normal verksamhet efter en krissituation

IT-kontinuitetshantering (ITSCM – IT Security Continuation Management)

Verksamheten ska klassificera vilka IT-tjänster som är mest verksamhetskritiska. Kontinuitetshanteringen ska identifiera och hantera risker som kan leda till allvarliga störningar eller avbrott i leveransen av dessa IT-tjänster. IT-tjänsterna ska kunna återställas inom rimlig tid så att verksamheten påverkas minimalt. Kontinuitetshanteringen ska även hantera ett snabbt förändrat behov av resurser och kapacitet i befintliga IT-tjänster på grund av en allvarlig händelse som drabbar en annan enhet som IT-systemen levererar tjänster till.

IT-Kontinuitetshanteringen är en kontinuerlig förbättringsprocess:

 1. Planera - Analysera vilka IT-tjänster som är kritiska för verksamheten - Identifiera och analysera risker som kan hota eller störa tjänsterna - Ta fram lösningar för att undvika risker eller minimera konsekvenserna

 2. Genomföra - Införa lösningar för att undvika eller minimera risker och konsekvenser - Fördela ansvar - Ta fram kontinuitetsplan med rutiner för att hantera störningar - Informera och utbilda - Testa och införa kontinuitetsplanen

 3. Följa upp - Följa upp hur planen fungerar - Analysera incidenter

 4. Förbättra - Förnya riskanalysen - Ändra tekniska lösningar och rutiner - Förbättra planen


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt