IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

3.8 Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering handlar om att minska lärosätets sårbarhet och öka motståndskraften mot olika händelser som kan påverka den verksamhet som bedöms som kritisk.

Planeringen bör bestå i

Kontinuitetsplanering kan delas i flera delar

Övergripande mål

Målet med en övergripande kris- och kontinuitetshantering är att

IT-kontinuitetshantering (ITSCM IT Security Continuation Management)

Verksamheten ska klassificera vilka IT-tjänster som är mest verksamhetskritiska. Kontinuitetshanteringen ska identifiera och hantera risker som kan leda till allvarliga störningar eller avbrott i leveransen av dessa IT-tjänster. IT-tjänsterna ska kunna återställas inom rimlig tid så att verksamheten påverkas minimalt. Kontinuitetshanteringen ska även hantera ett snabbt förändrat behov av resurser och kapacitet i befintliga IT-tjänster på grund av en allvarlig händelse som drabbar en annan enhet som IT-systemen levererar tjänster till.

IT-Kontinuitetshanteringen är en kontinuerlig förbättringsprocess:

  1. Planera - Analysera vilka IT-tjänster som är kritiska för verksamheten - Identifiera och analysera risker som kan hota eller störa tjänsterna - Ta fram lösningar för att undvika risker eller minimera konsekvenserna

  2. Genomföra - Införa lösningar för att undvika eller minimera risker och konsekvenser - Fördela ansvar - Ta fram kontinuitetsplan med rutiner för att hantera störningar - Informera och utbilda - Testa och införa kontinuitetsplanen

  3. Följa upp - Följa upp hur planen fungerar - Analysera incidenter

  4. Förbättra - Förnya riskanalysen - Ändra tekniska lösningar och rutiner - Förbättra planen


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se