Välkommen till Handbok i Informations- och IT-säkerhet

Denna handbok är skriven för ett tänkt medelstort lärosäte.

Tanken är att den ska underlätta för dig som arbetar med informationssäkerhet att utforma lokala regler och råd. När det gäller frågor rörande legala rättstillämpningar hänvisas till respektive lärosätes jurist.

Handboken tar upp den administrativa/logiska säkerheten såsom policies, riktlinjer, regler och råd. Den tar även upp tekniska förutsättningar för en säker infrastruktur såsom nätsäkerhet, elakartad kod, forensics, lagring av trafikdata samt elektroniska ID-tjänster. Här finns också förslag till undervisningsmaterial som bygger på handboken.

Vi har brutit ut det som är alltför tekniskt till ett fördjupningsavsnitt samt kompletterat med nytt material bl a med råd kring bärbara datorer, kryptering, forensics samt nätsäkerhet. Du hittar dit genom att klicka på "läs mer" vid aktuellt avsnitt Vi har också lagt en del länkar till SS ISO/IEC 27000-serien, Ledningssystem för informationssäkerhet.

Den innehåller också en lista på referenslitteratur inom informationssäkerhetsområdet, en sammanställning av aktuella lagar, en ordlista samt ett stort antal användbara länkar. Aktuella standarder har följts så långt möjligt.

Handboken har producerats genom samarbete mellan flera universitet och högskolor och Swedish University information SECurity group (SUSEC) med ekonomiskt stöd från SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) och SUNET. Materialet kommer även fortsättningsvis att uppdateras/kompletteras genom fortsatt samarbete där projektledning och styrgrupp kvarstår och med fortsatt ekonomiskt stöd från SUNET.

Läs mer under "Om handboken". Där finns bl a en kortfattad sammanfattning av innehållet i de olika avsnitten.


Handbok i Informations- och IT-säkerhet | Utskriftsvänlig sida | Kontakt