IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

Offentlighetsprincipen

Enligt definitionen av handlingsbegreppet i TF avses med handling, förutom traditionella handlingar, även upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar. Upptagningar för automatisk databehandling, vilket innefattar sådana elektroniska uppgifter som loggfiler jämställas dessa således med traditionella handlingar beträffande offentlighet och sekretess.

En allmän handling är enligt offentlighetsprincipen i princip tillgänglig för envar att ta del av. För att säkerställa allmänhetens insyn och möjlighet att kunna ta del av allmänna handlingar har myndighet ålagts en skyldighet att registrera inkomna eller upprättade handlingar i SekrL 15 kap. 1 §. Skyldigheten att registrera gäller alla allmänna handlingar ävenså upptagningar för automatisk databehandling. En myndighet är i allmänhet skyldig att t.ex. registrera och diarieföra ett e-postmeddelande som skickats till eller från myndigheten. Samma sak gäller även annan elektroniskt lagrad information i myndighetens IT-system, under förutsättning att dessa är att anse som upprättad handling.

När det gäller registrering av loggfiler utgör ju dessa allmänna handlingar i det ögonblick som de uppstår. När det gäller dessa handlingar kan registrering underlåtas om de hålls så ordnande att det utan svårighet kan fastställas om handling har kommit in eller upprättats.


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se