IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

Kort en sekretessregels uppbyggnad

Sekretessreglerna innehåller skilda s.k. rekvisit. De är av tre slag. Rekvisit som,

Sekretessens föremål utgörs av en uppgift med visst innehåll och anges i SekrL genom ordet uppgift förenat med en mer eller mindre långtgående precisering av uppgifternas art. T.ex. anges föremålet gällande uppdragssekretessen som uppgift (hos myndighet) som avser provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskapliga, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs.

En grundförutsättning när det gäller sekretessens räckvidd är att uppgiften finns inom det allmännas verksamhet. I SekrL finns omfattande regler om vilka organ och vilka företrädare som omfattas av reglerna. Vissa regler är sådana att de skall tillämpas på hela det allmännas verksamhet och vissa andra regler tillämpas bara inom en viss bestämd verksamhet t.ex. inom högskoleområdet. Sekretessregeln som reglerar försvarssekretessen är ett exempel på en regel som tillämpas inom hela det allmännas verksamhet. En sådan bestämmelse saknar följaktligen ett särskilt rekvisit angående sekretessens räckvidd då den skall tillämpas i hela det allmännas verksamhet.

Tillämpningsområdet för en sekretessregel inskränks oftast med att en yttre gräns anger för inom vilket område som sekretessen gäller. Anger regeln att sekretess gäller i myndighets personaladministrativa verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, medför detta att uppgifter om löner för myndighetens anställda inte kan sekretessbeläggas då dessa uppgifter inte omfattas av skrivningen enskilds personliga förhållanden. Löneuppgifterna avser enskilds ekonomiska förhållanden, men dessa uppgifter skyddas inte.

Sammanfattningsvis kan sägas att SekrL anger i de flesta fall att sekretess gäller i viss angiven verksamhet eller i ett ärende av angivet slag, mera undantagsvis att sekretess gäller hos en viss myndighet.


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se