IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

6.2 Säker arbetsplats - på resa, på distans och på kontoret

Numera arbetar allt fler på ungefär likvärt sätt på huvudarbetsplatsen/kontoret, på distans, på resa med bärbar dator och via mobiltelefon. Därför är det inte meningsfullt att hantera dessa separat mer än när så är påkallat. Vi inleder med några basala användarregler:

Det är arbetsgivaren som ansvarar för och därmed kan ställa krav på den säkerheten på arbetsplatsen. Kraven bör vara principiellt likartade oavsett var/hur arbetet utförs, men måste givetvis anpassas till möjligheterna. Skyddsåtgärderna får givetvis anpassas till hotbilden.

Förutom ovanstående måste man komma ihåg att det finns en arbetsrättslig/skattemässig indelning med avseende på var huvuddelen av arbetstiden tillbringas.

Risker

Vi måste alltså:

Världen är full av risker, man kan inte undvika samtliga utan måste göra en avvägning utgående från vilka värden som ska skyddas och vilken hotbild som finns.

Förebyggande av skador

Se till att inte obehöriga har tillgång till datorn och arbetsplatsen. Obehöriga, exempelvis städpersonal, nattvakter och familjemedlemmar ska inte ha tillgång till din dator.

Borttappad dator på resa

Vanliga ställen att glömma sin dator är taxi, tåg, flygplatser (säkerhetskontroller).

Stulen

Förvara inte din laptop i någon läcker laptopväska! Ha den i normal väska/ryggsäck. Lås helst förvaringsfacket så slipper du ev obehagliga överraskningar.

Sniffad

Trafiken från dator/mobil kan sniffas och känslig information uppfattas. Speciellt stor kan risken vara på trådlösa nät.

Överaxeltitt

Bortse inte från risken att någon bakom dig kan glutta på din dator på kontoret, då du sitter på tåget el.dyl. Det finns skyddsfilm som begränsar risken för obehörig insyn att sätta framför skärmen.

Ouppdaterad

Datorer som inte används så ofta, liksom datorer som inte alltid befinner sig på den ordinarie arbetsplatsen kanske inte hålls uppdaterade m.a.p. OS och antivirus enligt gängse rutiner. Var medveten om detta och uppdatera så snart möjlighet ges.

Trasig

Bärbara datorer är ofta stötkänsliga. Speciellt gäller detta hårddisk och skärm. Det är stora skillnader mellan olika fabrikat/modeller.

Brandskydd

Se till att adekvat brandutrustning finns vid arbetsplatsen

Legala krav, policy, avtal

Har man känslig information på datorn så kan man ev vara bunden av sekretessavtal eller regler som ställer krav på hur datorn ska vara säkrad.

Vid köp av dator

Krav på hårdvara vid inköp av bärbara datorer:

Krypterad kommunikation etc.

VPN

VPN kan vara ett praktiskt sätt att låta en dator på resa få tillgång till hemmanätverket. Det finns i ett antal varianter:

Det förstnämnda bör inte användas p.g.a. dålig säkerhet. Man bör tänka på att om en dator på ett fjärran nät ansluts till hemmanätet blir ävenså det fjärran nätet, med okända säkerhetsproblem, anslutet.

Se VPN-avsnittet

KrypteradEpost

En dator bör skicka/ta emot epost via en krypterad förbindelse till ordinarie mailserver, d.v.s. IMAP/SMTP som stödjer STARTTLS (eller IMAPS/SMTPS). Därmed kan man använda exvis SMTP AUTH för att verifiera avsändaren. Hur man gör praktiskt beror på epostklienten.

Känsliga data bör dessutom krypteras så att bara mottagaren kan läsa brevet. Använd exvis PGP/GPG eller S/MIME.

Det kan vara en fördel att ladda ned eposten till din epostklient och inte lämna den på servern där den, skulle ditt epostlösenord komma på avvägar eller det blir intrång i servern, kan läsas av andra.

Uppkoppling mot servrar etc

Använd om möjligt 2faktorpåloggning för uppkoppling mot servrar.

Kryptering av av information på datorn

En basal utgångspunkt är att vad du inte har på datorn går inte att stjäla. Om du exempelvis reser utomlands så finns risken att tullen kan kräva att du lämnar ifrån dig lösenordet till krypterade filer och om du inte gör det (eller ens kan), så kan du få problem. Tänk också på att det inte bara är i dina filer på skrivbordet som hemligheter kan finnas utan även exempelvis i loggar från mailclient och webbläsare. Tänk också på att även om du rensar en fil så finns ofta informationen kvar och kan tas fram av den intresserade.

Om du bedömer såväl hotbilden som informationsvärdet som ringa så kan det räcka att hårddisken är låst med ATA-lösenord (se nedan), annars är det lämpligt att kryptera informationen på hårddisken, notera dock vad som sagts ovan om tull mm vid resor.

Några möjliga alternativ för diskkryptering, baserat på OS:

Det finns även ett otal fristående produkter som exempelvis

Tänk på att diskkrypteringen blir av ringa värde om page/swapfiler är läsbara. Kontrollera att ditt alternativ stödjer detta, vilket de ovan gör (om konfigurerat rätt).

Tänk även på att stänga av datorn när du lämnar den, är den i viloläge kan det ev gå att extrahera lösenord och andra data via exvis firewirekontakten.

Lösenordet måste vara av mycket god kvalitet, en angripare som har din hårddisk har ju all tid i världen att knäcka lösenord. Om du krypterar hårddisken etc - se till att inte glömma lösenordet. Om det är din tjänstedator, se till att lösenordet kan göras tillgängligt för din arbetsgivare, skulle problem uppstå.

Radering av filer

När du raderar en fil på din dator försvinner den oftast inte utan kan plockas fram igen av den som vet hur. Känsliga filer bör raderas mer permanent. Eventuellt kan du konfigurera ditt operativsystem så, annars kan du använda särskild programvara för detta.

Backup

Det säger sig självt att man ska ta regelbundna backupper. Det kan vara speciellt viktigt att komma ihåg detta för bärbara datorer direkt innan man far iväg på en resa. Men, på resan kanske du inte är betjänt av den centrala backuppen ifall du får problem med din laptop. Det kan vara till fördel att ha med exvis din presentation och ev andra viktiga filer på ett USB-minne som reserv.

Har du känsliga data - se till att ha krypterad baskupp, både å server och under överföring. Se ovan om lösenordshantering.

Brandmur

Din dator bör vara försedd med en brandmur som stoppar uppkopplingar utifrån. En sådan ingår i moderna operativsystem och bör vara tillräckligt stramt konfigurerad.

Webbläsare

Dessa kan som levererat vara osäkert konfigurerade. Exekvering av aktiv kod bör begränsas. Det finns tilläggsprodukter för detta, exempelvis No-Script för Firefox.

Phone-home-produkter

Det finns ett antal produkter på marknaden som gör att datorn på något sätt meddelar sig exvis när den startas. Dessa kan vara en del av OS, av BIOS eller implementerade i hårdvara.

Produkterna är dock inte 'idiotsäkra', de måste ju ta kontakt för att meddela sig. Inget nät, inget meddelande. Det finns också en risk att datorn kan komma att uppfattas som hackad liksom en 'privacy'-fråga: Även den 'legale' användaren blir givetvis spårad. Produkter som är en del av OS försvinner givetvis vid en ominstallation.

Antivirusprogram för mobiltelefoner kan innehålla stöd för att man, skulle mobilen förkomma, exvis via ett sms kan få den att rapportera sin position, respektive omformatera sig själv, .


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se