IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

2 Organisation och samordning av informationssäkerhet vid lärosätet

2.1 Inledning

I detta avsnitt beskrivs hur verksamheten bör organiseras. Allt efter lärosätets storlek kan beskrivna funktioner antingen innehas av olika personer eller så måste fler funktioner läggas på samma person.

Det avgörande är att ansvar, befogenheter och skyldigheter tydliggörs och att ledningen beslutar om dessa . Här finns en sammanställning över vilka delegationer som bör finnas samt förslag på innehåll.

Delegationer bör beslutas av ledningen.


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se