2.3.11 Arkivansvarig

Lärosätets arkiv skall spegla verksamheten och är en källa till nutida och framtida forskning samt stöd i den dagliga verksamheten.

Hantering och förvaring av information skall ske så att den skyddas mot förlust, skada och obehörig användning.

Respektive enhet skall utse arkivansvarig.

Ansvaret avser hantering och förvaring av information i enlighet med lärosätets föreskrifter för informationssäkerhet, offentlighet och sekretess, registrering, arkivbildning, arkivredovisning samt vård av arkiv.

Detta gäller såväl digitalt lagrad information (även webbplatser och e-post) som bilder och pappersdokument.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt