Informationsklassning - fördjupning

Allmänt

Klassning av en organisations information utgör en av grunderna för att skapa en effektiv informationssäkerhet. Vid lärosätet hanteras information av olika slag där det ställs olika krav på sekretess, riktighet och tillgänglighet. För att minimera risken för att känslig information kommer obehörig tillhanda, att den oavsiktligt eller avsiktligt förvanskas eller inte finns tillgänglig i förväntad utsträckning, är det viktigt att det finns riktlinjer för hur information får hanteras. Dessa riktlinjer är framtagna för att utgöra ett redskap vid klassificering av lärosätets information med avseende på: · skyddsvärdet (krav på insyningsskydd/sekretess) · krav på riktighet, · krav på tillgänglighet.

Klassificeringen utifrån skyddsvärdet och kravet på riktighet delar in informationen i fyra respektive tre olika informationsklasser där den mest känsliga informationen återfinns i klass fyra respektive tre och den minst känsliga informationen i klass ett. Klasserna beskriver hur informationen får handhas och hur den får lagras. Det måste poängteras att riktlinjerna inte beskriver hur informationen får publiceras eller huruvida informationen utgör allmän offentlig handling.

  • För information om allmänna handlingars offentlighet, se avsnittet Lagring av trafikdata, Offentlighetsprincipen.

'Behandling av information som innehåller personuppgifter skall anmälas till lärosätets personuppgiftsombud.se avsnittet PuL

Informationsklassificering

Klassificeringen delar in informationen i olika informationsklasser. Klasserna beskriver hur informationen får hanteras, lagras, distribueras och avvecklas.

Resultaten från genomförda riskanalyser är viktiga underlag för en verksamhetsanpassad klassificering.

Klassificering utförs enklast i steg:

  • Avgränsa vilken information som ska klassificeras, till exempel ett specifikt forskningsarkiv, en enskild databas, ett informationssystem.

  • Klassificera informationsinnehållet, oberoende av lagringsform.Klassificeringen utgår från de konsekvenser, till exempel lagbrott, skada för studenter eller anställda, förtroendeskada, eller ekonomisk skada, som kan bli följden vid brister avseende informationens riktighet, tillgänglighet, spårbarhet och sekretess.

Kravnivå

Sekretess

Riktighet

Tillgänglighet

Hög Information med mycket höga krav på spårbarhet

Känslig information. Kan medföra allvarlig skada för verksamhet eller enskild person om den röjs för obehörig.

Information som kan medföra allvarlig skada för verksamhet eller enskild person om den är felaktig

Information som ingår i eller stöder kontinuerlig, kritisk verksamhet. Avbrott medför att nödvändig tillgänglighet och service inte kan upprätthållas och kan medföra allvarlig skada för verksamheten eller enskild person

Medel Information med höga krav på spårbarhet

Informationen kan medföra skada för verksamhet eller enskild person om den röjs för obehörig.

Information som kan medföra skada för verksamhet eller enskild person om den är felaktig

Information som ingår i eller stöder kontinuerlig verksamhet. Avbrott kan medföra skada för verksamheten eller enskild person

Låg/Öppen Information med låga krav på spårbarhet

Informationen är allmän, kan spridas utan risk för negativa konsekvenser.

Informationen kan förändras utan risk för negativa konsekvenser

Information med lågt verksamhetsberoende. Kan vara otillgänglig utan risk för negativa konsekvenser

Tillämpning

Rutiner ska finnas gällande hantering av alla former av information och för samtliga informationsklasser.

För pappersbaserad information finns även regler och rutiner inom miljöområdet som ska beaktas.

Pappersbaserad information

Exempel

Öppen

Medel

Hög nivå

Förvaring

Under uppsikt

Under direkt uppsikt eller inlåst med tillträdesskydd

Kopiering

Inga restriktioner

Efter godkännande av informationsägaren

Ska vara spårbar. Endast efter godkännande av informationsägaren

Intern distribution

Inga restriktioner

Förseglat kuvert

Extern distribution

Inga restriktioner

Normal försändelse

Ska vara spårbar

Distribution via fax

Inga restriktioner

uppringd mottagare, bevakad mottagning

Krypterad överföring, uppringd mottagare, bevakad mottagning

Makulering

Inga restriktioner

I dokumentförstörare

Av utfärdaren, i dokumentförstörare

Muntlig information

Information som sprids muntligen ställer extra höga krav på inblandade personer när det gäller informationens riktighet, sekretess och spårbarhet.

Ofta är den oavsiktliga spridningen, t.ex. vid telefonsamtal på bussen, den som är svårast att förhindra och att få reda på.

Elektronisk information

Elektroniskt lagrad information löper risk för obehörig förändring eller åtkomst, virusangrepp med mera.

Nedan finns ett förslag för hantering av information beroende på form och klassifikation.

Exempel

Öppen

Medel

Hög nivå

Lagring

datamedia

Under uppsikt

Krypterad och inlåst med tillträdesskydd

bärbar dator

Inloggningsskydd

Inloggningsskydd och kryptering

återanvändning av datamedia

Inga restriktioner

Tillåtet när rensning enligt IT-säkerhetsorganisationens krav skett

destruktion av datamedia

Inga restriktioner

Tillåtet när rensning enligt IT-säkerhetsorganisationens krav skett

gemensamma datorresurser

Enligt IT-säkerhetsorganisationens krav

Kommunikation

inom universitetets nät

Inga restriktioner

Enligt IT-säkerhetsorganisationens krav

externt via universitetets nät

Inga restriktioner

Enligt IT-säkerhetsorganisationens krav

uppkoppling från externt nät till universitetets nät

Enligt IT-säkerhetsorganisationens krav


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt