9.5 Den offentliga verksamheten och privata elektroniska uppgifter

I Regeringsformens (RF) fri- och rättighetsregler anges att offentligt anställda medarbetare åtnjuter ett starkare skydd mot ingrepp i privatlivet från arbetsgivarens sida än vad privatanställda gör. Samtidigt ställs helt andra krav på den offentliga verksamheten med avseende på allmänhetens rätt till insyn enligt offentlighetsprincipen.

Det kan konstateras att i vissa fall kan vara svårt att avgöra om innehållet i t.ex. ett e-postmeddelande är privat eller inte. Detta kan medföra att det kan uppstå situationer där det kan vara svårt att beakta allmänhetens rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar. Det kan även uppstå svårigheter vid en situation där offentlig medarbetare skickar meddelande till t.ex. en journalist i avsikt att vissa uppgifter skall publiceras. Enligt TF och YGL har var och en rätt att lämna meddelanden på det sätt som det uttrycks i den s.k. meddelarfriheten samtidigt finns det ett uttryckligt förbud för myndigheter att efterforska vem som lämnat meddelandet i det s.k. efterforskningsförbudet.

Vid hantering av denna fråga har en offentlig arbetsgivare att iaktta god offentlighetsstruktur vid användningen av IT. Praktiskt måste detta innebära att det åstadkoms möjligheter att rent faktiskt skilja mellan olika typer av uppgifter (handlingar) utan att för den skull ta del av dem.

En medarbetares privata användning av arbetsgivarens IT-resurser kommer oundvikligen att komma att innebära att privata elektroniska uppgifter loggas och kommer att finnas bland myndighetens egna.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt