9.2 Kort om teknik och loggning

Programvaran i t.ex. en e-postserver kan konfigureras på olika sätt för att logga eller filtrera kommunikation. Normalt loggas avsändaradress, mottagaradress samt datum och klockslag för såväl inkommande som utgående e-post. Ofta loggas även ärendemeningen. Normalt registreras i en loggfil vilken användare som har loggat in och när detta har skett. Ibland registreras även när utloggning sker.

För att minska riskerna för förlust av information finns i alla datorsystem funktioner för säkerhetskopiering. Data på såväl server som på lokal hårddisk kopieras och sparas på särskilda enheter. Automatiserad säkerhetskopiering kan utformas på olika sätt med att den kan ske med olika tidsintervall och avse hela eller delar av datorsystemets lagringsenheter.

Utvecklingen av digitala telefonsystem har medfört stora möjligheter att koppla samman telefonsystem med andra datoriserade tillämpningar. Den grundläggande tanken är samma som hos traditionella telefonväxlar d.v.s. den tar emot och förmedlar samtal medan kontrollen över vem som ringer upp sker genom att den uppringandes telefonnummer jämförs med telefonnummer i en databas över t.ex. medarbetare. Den som tar emot samtalet kan då, redan innan samtalet påbörjas få information om vem som ringer, bl.a. med avseende på senaste kontakt m.m. Datoriserad telefoni kan användas även för utgående samtal, t.ex. genom att användaren direkt från databasen kan begära att viss person skall ringas upp. Information om vilka samtal som nått myndigheten och vilka som gått ut fram myndigheten kan loggas. Vad som särskilt måste uppmärksammas är att enskild har rätt enligt TF 2 kap 14 § att vara anonym vid kontakt med myndigheter.

Elektroniska funktioner för passerkontroller har det gemensamt att det finns en loggfunktion som registrerar händelser i systemet. Det kan vara händelser som vilket kort som används, när och var det sker. Tidpunkter för in - och utpassering m.m. Genom att samla in information från alla kortläsare inom en fastighet kan det också kartläggas hur medarbetare rör sig i fastigheten.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt