4.2 Lagar

Sammanställning av relevanta lagar, förordningar och föreskrifter

Här listas de lagar, förordningar och föreskrifter som är relevanta i samband med informationssäkerhet.

Lagarna i sin helhet finner du på http://www.lagrummet.se/

Grundlagar

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

TF utgör en av fem grundlagar och omfattar bl.a. regler om allmänna handlingar offentlighet

Regeringsformen (1974:152)

RF utgör en av fem grundlagar och omfattar bl.a. regler om förhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren

Lagar

Arkivlag (1990:782)

ArkivL reglerar en myndighets skyldighet att värna om det allmänna kulturarvet med att vårda allmänna handlingar

Bokföringslag (1976:125)

BL stadgar om vilka subjekt som är bokföringsskyldiga och på vilket sätt bokföring skall ske samt vad som avses med bokföringsskyldig händelse

Brottsbalk (1962:700)

BrB stadgar om vad som är att betrakta som brott och det straff som kan utgöra påföljd vid brottsligt förfarande

Lag om elektronisk kommunikation (2003:389)

Lagen innebär en ny och samlad reglering av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

Förvaltningslag (1986:223)

FvL reglerar bl.a. en myndighets skyldigheter gentemot allmänheten

Högskolelag (1992:1434)

HL reglerar högskolor och universitets organisation och befogenheter

Lag om kvalificerade elektroniska signaturer (2000:832)

Lagen specificerar vilka regler som gäller för certifikatutfärdare vid utfärdande av kvalificerade certifikat.

Lag (2001:99) om den officiella statistiken Lagen omfattar den officiella statistiken vilken skall vara tillgängligför allmän information, utredningsverksamhet och forskning.

Personuppgiftslag (1998:204)

PuL syftar till att skydda den personliga integritet och omfattar regler om behandling av personuppgifter

Offentlighet- och sekretesslag (2009:400), förkortad OSL.

  • Det är numera OSL 18 kap. 8 § som kan ge sekretessskydd. omfattar regler om när och på vilket sätt viss information inte får lämnas ut

SäkerhetsskyddsL(1996:627)

Säkerhetsskyddslagen omfattar regler om myndigheters säkerhetsarbete. Lagen innefattar bl.a säkerhetsprövning och registerkontroll

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ((1960:729)

URL reglerar upphovsmannens rätt till sitt alster och de inskränkningar i upphovsrätten som en upphovsman får tåla

Förordningar

Arkivförordning (1991:446)

ArkivF stödjer ArkivL med hänvisning till vissa lagrum

Högskoleförordning (1993:100)

HF stödjer HL med avseende på vissa lagrum

Förordning om kvalificerade elektroniska signaturer (2000:833)

Förordningen innehåller regler om tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS)

Förordning om den officiella statistiken (2001:100)

Förordningen stödjer lagen avseende vissa regler

Personuppgiftsförordning (1998:1191)

PuF stödjer PuL med detaljerade regler om hur personuppgifter i vissa situationer får behandlas

Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering

Förordningen ålägger myndigheter under regeringen att identifiera risker för skador och förluster samt beräkna kostnaden för staten i en riskanalys

Sekretessförordning (1980:657)

SekrF preciserar SekrL med avseende på vissa regler

Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)

SäkerhetsskyddsF stödjer SäkerhetsskyddsL med avseende på vissa lagrum

Föreskrifter

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet ikraft, MSBFS 2009:10 http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssäkerhet]/

Datainspektionens föreskrifter (DIFS)

Datainspektionen är tillsynsmyndighet bl.a. med hänvisning till PuL och har s.k. föreskrivningsrätt, vilket innebär en rätt att precisera vissa regler i PuF

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS)

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1 Riksarkivets föreskrifter om och allmänna råd om tekniska krav på elektroniska handlingar, RA-FS 2009:2

Riksarkivet är tillsynsmyndighet bl.a. med hänvisning till ArkivL och ArkivF och har s.k. föreskrivningsrätt, vilket medför en rätt att precisera vissa regler i ArkivF


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt